header
2011

tutuonghcm

*
 • GD Trung học
 • GD Mầm non
 • GD Tiểu học
 • GD Thường xuyên - Chuyên nghiệp
*
 • Tổ chức Cán bộ
 • Công đoàn ngành
 • Thanh tra Sở
 • Kế hoạch - Tài chính
*
 • Khảo thí, kiểm định chất lượng GD
 • Công tác HSSV - Pháp chế
 • Quản lý Dự án

Tin chuyên đề

 
 
 
 

Danh bạ điện thoại ngành Giáo dụcbadge

QUẢN LÝ CHUNG CỔNG THÔNG TIN - PORTAL

Họ và tên

Chức danh

ĐT Cơ quan

Di động

Hồ Văn Hưng P.Chánh Văn phòng PT 0905.731282

PHỤ TRÁCH NỘP ĐƠN CẤP BẢN SAO VBCC QUA MẠNG

Phạm Đình Ly TP KT & KĐCLGD 02353813084 0914076667

PHỤ TRÁCH TRANG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hồ Văn Hưng Phó Chánh VP PT 0235.3812550 0905.731282

PHỤ TRÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY

Nguyễn Thị Thu Hiền Chuyên  viên 0978199993

PHỤ TRÁCH TRANG TÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ

Nguyễn Hoàng Nam TP Giáo dục TrH 02353852668 0983210195

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM
Số 8 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam

ttgdtx  tthpt pgddt tdtnt
quangnam.edu.vn
..